Name: Milica Potkonjak-Šuljić
Title/Position: mr.sc., Predavač
Department: Poslovno upravljanje
Specialties: Komunikacije
Contact Email: milica.suljic@par.hr
Contact Phone: ++385 (0)51 327 037

Faculty Bio

Mr.sc. Milica Potkonjak-Šuljić diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Od 1984. do 2017. radila je na raznim bankarskim poslovima prvo u Riječkoj banci d.d., a zatim u Erste banci d.d. u Rijeci. Obranom magistraskog rada pod nazivom "Promocijsko komuniciranje u funkciji unapređenja prodaje bankarskih usluga" 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, stekla je zvanje magistra ekonomskih znanosti. Svoje zvanje i višegodišnje bankarsko iskustvo nastoji prenjeti u radu sa studentima unutar kolegija Poslovne financije, Poslovno komuniciranje i Prezentacijske vještine. Dodatno vodi semestralnu stručnu praksu za sve godine studija kao i poslove savjetovanja studenata u sklopu Karijernog centra.

Courses

Click each course for class syllabus, materials, course information, updates, and upcoming tests.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
042 PREZVJ Prezentacijske vještine 2
014 STPRA Semestralna stručna praksa 10