Voditelj ureda u javnom sektoru


Specijalizirani program Voditelj ureda u javnom sektoru certificiran je od strane Poslovne akademije Rijeka.

 Pohađanjem ovog sveobuhvatnog programa, polaznik/polaznica stječe pravo na potvrdu o pohađanju seminara.

 Program je organiziran u trajanju od 34 školska sata, a završava izradom seminara na odabranu temu i njegovom prezentacijom.

Nakon što polaznik / polaznica uspješno izradi i prezentira seminar Poslovna akademija Rijeka izdaje potvrdu o pohađanju seminara s naznakom nastavnih cjelina i nastavnih sati.

 

Kome je seminar namijenjen?

 Program je namijenjen voditeljima ureda i drugim službenicima u županijskim, općinskim i gradskim upravama, ravnateljima institucija, direktorima turističkih zajednica te drugim tijelima državne, područne i lokalne vlasti koji žele usavršiti postojeća i usvojiti nova znanja neophodna za kvalitetan rad u javnoj upravi.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNICI/E STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Voditi ured  (uredsko poslovanje, poslovna i osobna korespodencija, organizacija i vođenje sastanaka);
 2. Upravljati vremenom i stresom kako bi pravilno organizali rad i reagirali u kriznim situacijama;
 3. Koristiti verbalne i neverbalne vještine komuniciranja te vještina prezentiranja i organiziranja prezentacije;
 4. Upravljati odnosima s javnošću sa strateškim pristupom komunikaciji u javnoj upravi (organizacija komunikacijskih kampanja, organizacija događanja, komunikacija s medijima, brendiranje institucije i osobno brendiranje)
 5. Upravljati komunikacijom s unutarnjim i vanjskim javnim mnijenjem primjenjujući pravne i etičke dimenzije odnosa s javnošću;
 6. Upravljati protokolom i protokolarnim aktivnostima pri organizaciji različitih događanja u javnom sektoru;
 7. Primijeniti vještine diplomatske komunikacije javnom sektoru;
 8. Primijeniti koncept kreativnog pristupa vodstvu, tehnike uspješnog vođenja i delegiranja te poslovnog odlučivanja temeljenog na etičkom pristupu i prihvaćanju poslovne odgovornosti.

 

PROGRAM SEMINARA

MODUL 1: UPRAVLJANJE UREDOM I UREDSKO POSLOVANJE (1 dan, 6 sati)

Cilj: Usvojiti ključne odrednice uspješnog vođenja ureda u sustavu javne uprave.

 • Vođenje ureda
 • Poslovna i osobna korespodencija, uredsko poslovanje
 • Organizacija sastanaka
 • Upravljanje sastancima

 

MODUL 2: OSOBNI I PROFESIONALNI RAZVOJ VODITELJA UREDA (1 dan, 6 sati)

Cilj: Usvojiti procese uspješnog komuniciranja i prezentiranja te ih uspješno primjeniti u praksi.

 • Upravljanje vremenom – organizacija radnog vremena
 • Upravljanje stresom
 • Komunikacijske vještine
 • Tehnike i alati poslovne komunikacije (telefon, fax, pošta, poslovni dopis,…)
 • Komunikacija u online okruženju (e-mail, društvene mreže, web stranica,…)
 • Prezentacijske vještine

 

MODUL 3: ODNOSI  S JAVNOŠĆU U JAVNOM SEKTORU (2 dana, 8 sati)

Cilj: Usvojiti vještine uspješnog komuniciranja s medijima i drugim odnosima s javnošću te upravljanja protokolom prilikom organizacije službenih događanja i prijema.

Odnosi s javnošću

 • Odnosi s javnošću i integracija odnosa s javnošću s organizacijskim potrebama
 • Planiranje i razvoj strategije odnosa s javnošću
 • Komunikacija s unutarnjim i vanjskim javnim mnijenjem
 • Krizna komunikacija

Odnosi s medijima

 • Primjena interneta i masovnih medija za potrebe odnosa s javnošću
 • Primjena medijskih taktika izvještavanja
 • Organizacija konferencija za novinare
 • Komunikacija s medijima u sklopu kriznog događanja
 • Mjerenje učinkovitosti u odnosima s javnošću

 

MODUL 4: UPRAVLJANJE PROTOKOLOM  (2 dana, 8 sati)

Cilj: Usvojiti vještine upravljanja protokolom kao dogovorenim postupkom koji treba slijediti u određenoj situaciji i protokolarnim aktivnostima utemeljenim na pravilima  ponašanja diplomatskog ophođenja.

 • Važnost protokola u javnoj upravi
 • Pravila protokola ( red prvenstva, pravila postavljanja zastava)
 • Organizacija prijema (pravila pozdravljanja, sjedenja, redoslijeda govornika)
 • Izrada programa posjeta (priprema programa, provođenje aktivnosti vezanih uz posjete i putovanja dužnosnika i delegacija, protokolarni pokloni)
 • Organizacija radnog ručka/ večere
 • Diplomatska komunikacija i poslovna korespodencija

 

MODUL 5: LEADERSHIP U TEORIJI I PRAKSI (1 dan, 6 sati)

Cilj: Usvojiti ključne elemente suvremenog, kreativnog pristupa vodstvu, tehnike uspješnog vođenja i delegiranja te poslovnog odlučivanja na temeljima etičkog pristupa i prihvaćanja poslovne odgovornosti.

 • Teorija vodstva i kreativno vodstvo.
 • Tehnike vođenja i delegiranja.
 • Tehnike učinkovitog poslovnog odlučivanja.
 • Etičko vodstvo i poslovna odgovornost.

 

Metode rada podrazumijevaju prezentacije, interaktivne radionice, diskusije i vježbe, a svaki polaznik/polaznica dobiva tiskane materijale za rad.