Stručna usavršavanja

 
 
Programi stručnog usavršavanja odobreni su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Izvode se u trajanju od minimalno 150 sati. Svaki program ima poseban kurikulum koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a završava završnim radom ili ispitom. Bitno je naglasiti kako su svi programi prilagođeni tržištu, specifičnostima prakse i uvjetima rada, te se upisuju u e-knjižicu. Programi stručnog usavršavanja na Visokoj poslovnoj školi PAR su:

 

 

 

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA/ICE ODNOSA S JAVNOŠĆU


Program je namijenjen otvorenim, komunikativnim i kreativnim osobama koje se bave ili žele usavršiti svoja znanja u području odnosa s javnošću i marketinga.

Poslovi u odnosima s javnošću su kompleksni i zahtjevaju neprestano usavršavanje i osvježavanje postojećih znanja. Putem našeg programa usavršavanja, steći ćete specifične komunikacijske i prezentacijske vještine, znanje o medijima, kako upravljati  događajima (event management), kako upravljati kriznim situacijama (krizna komunikacija), a upoznat ćete se i s konceptima eMarketinga, PR alata i tehnika.

Program stručnog usavršavanja za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću temeljen na praktičnim primjerima i radionicama, a namijenjen je svima koji žele steći nova i unaprijediti postojeća znanja neophodna za učinkovito upravljanje odnosima s javnošću svakog poslovnog subjekta.
 
 
Upisom programa stječete specifična znanja:
 
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • mediji i odnosi s javnošću
 • upravljanje događajima
 • upravljanje kriznim situacijama
 • vještina kriznog komuniciranja
 • unaprjeđenje odnosa s javnošću primjenom koncepta eMarketinga, PR alata i tehnika


Minimalni uvjeti za upis programa:
 
 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja: povijesti, znanosti o jeziku i književnosti (filologija), filozofije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, teologije, ekonomije, prava, politologije, informacijskih znanosti, sociologije ili psihologije; ili
 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz nekog drugog područja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u odnosima s javnošću što dokazuju potvrdom poslodavca;
 • poznavanje osnova rada na računalu.

 

 
 
 
 
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA POSLOVE MENADŽERA/ICE U SPORTSKOJ ORGANIZACIJI

 

Sukladno izmjenama Zakona o športu NN 71/06 (i izmjeni naziva Zakona, NN 86/2012, u Zakon o sportu) pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost moraju na upravljačkim i administrativnim poslovima imati stručne kadrove. U skladu s navedenim izmjenama Zakona sportske organizacije dužne su uskladiti svoje djelovanje i educirati kadrove prema regulativama Europske Unije što svakako podrazumijeva razvoj i kontinuirano usavršavanje kadrova na upravljačkim i administrativnim funkcijama u području sportskog menadžmenta.

Svaki polaznik/ica ovim se programom usavršava za djelotvorno upravljanje specifičnim i iznimno zahtjevnim poslovima menadžera u sportskoj organizaciji. Osim toga, osoba stječe specifično znanje projektnog menadžmenta u sportu, sportskog marketinga i financijskog menadžmenta u sportu. Program podrazumijeva i stjecanje specifičnih vještina, "soft skills" iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina (verbalne i neverbalne komunikacijske vještine, jasne komunikacije, vještina prezentiranja i organiziranja prezentacije) te upravljanja sportskim događajima.
 
 
Upisom programa stječete specifična znanja:
 
 • ustrojavanje sportske organizacije u skladu s potrebama tržišnog okruženja,
 • strateško upravljanje sportskom organizacijom,
 • upravljanje financijama kao sastavnim dijelom sustava upravljanja,
 • upravljanje marketingom,
 • efikasno upravljanje komunikacijskim procesima


Minimalni uvjeti za upis programa:
 
 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja društvenih znanosti, iz polja: ekonomije, prava, politologije, informacijskih znanosti, sociologije, psihologije i odgojnih znanosti: (isključivo) područje kineziologija;
 • viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz nekog drugog područja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u sportskoj/im organizacijama, što dokazuju potvrdom poslodavca;
 • poznavanje osnova rada na računalu.
   

 

 

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA

 

Poslovi izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova su iznimno zahtjevni i kompleksni te zahtjevaju niz specifičnih vještina. Osim temeljnih znanja i poznavanja gospodarskog i političkog sustava, osobe koje se bave projektnim managementom, osobito kod projekata za natječaje EU, moraju iznimno dobro poznavati zakone, odredbe i regulative Europske Unije.

Program je osmišljen tako da svakog polaznika/icu usavršava za specifične i iznimno zahtjevne poslove voditelja/ice izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u području institucionalno-pravnog uređenja Europske Unije i politike financiranja kroz Fondove Europske Unije, razvoj različitih proračunskih EU fondova na nacionalnoj razini i razini EU te podnošenja projektnih prijedloga koji zahtijevaju profesionalan pristup projektnom planiranju i razvoju projekata Europske Unije.
 
 
Upisom programa stječete specifična znanja:
 
 • provedbe projekata financiranih iz EU fondova u području institucionalno-pravnog uređenja Europske Unije
 • politike financiranja kroz Fondove Europske Unije,
 • razvoj različitih proračunskih EU fondova na nacionalnoj razini i razini EU te
 • podnošenje projektnih prijedloga koji zahtijevaju profesionalan pristup projektnom planiranju i razvoju projekata Europske Unije.
 

Minimalni uvjeti za upis programa su:
 
 
 • visoka stručna sprema, odnosno završen stručni studij u trajanju od tri godine kojim se stječe akademski stupanj stručnog prvostupnika (180 ECTS bodova) iz područja: društvenih znanosti, prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti i humanističkih znanosti;
 • poznavanje osnova rada na računalu.
   
 
 
 

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE SAMOSTALNOG/E RAČUNOVOĐE/TKINJE

 

Jedan od najtraženijih programa stručnog usavršavanja je upravo onaj za poslove samostalnog računovođe, odnosno samostalne računovotkinje
Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Pritom polaznik stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.
 
 
 
Upisom programa stječete specifična znanja:
 
 • Djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo.
 • Sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.
 • Sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.
 

Minimalni uvjeti za upis programa:


U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:
 
 • Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 • Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

 

 

 

 

KONTAKT OSOBA


Martina Jurković, struč.spec.oec.
Voditeljica za programe cjeloživotnog obrazovanja
e. martina.jurkovic@par.hr
m. + 385 98 926 98 84

 
 
OPĆI KONTAKT

Visoka poslovna škola PAR
Trg Riječke rezolucije 4
51 000 Rijeka
t. +385 51 327 037
e. info@par.hr
w. www.par.hr