Odluka o upisu u program obrazovanja odraslih


Visoka poslovna škola PAR

Trg Riječke rezolucije 4

51 000 Rijeka

OIB: 98694105768

 

KLASA: 602-07/16-01/07

URBROJ: 2170-56-01-16-01

 

Rijeka, 12. prosinca 2016.  godine

 

Na temelju članka 35. stavak 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“ broj 129/08.), članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“ broj 129/08.) i članka 55. Statuta Visoke poslovne škole PAR Dekanica Visoke poslovne škole PAR donijela je 12. prosinca 2016. godine

 

O D L U K U

o upisu u program obrazovanja odraslih

u zimskom roku u školskoj godini 2016./2017.

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početak nastave za obrazovne programe stručnog usavršavanja Visoke poslovne škole PAR.

Članak 2.

U zimskom upisnom roku za školsku godinu 2016./2017. izvršit će se upisi u programe obrazovanja odraslih koje je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a koji su  navedeni u članku 3. i 4.

Trajanje svakog pojedinog programa obrazovanja i osposobljavanja utvrđeno je pojedinačnim nastavnim planom i programom.

1. Uvjeti i način upisa

Članak 3.

Obrazovni program usavršavanja za poslove voditelja/ice izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova u trajanju od 162 sata mogu upisati svi kandidati koji imaju:

– Stečenu visoku stručnu spremu, odnosno završen stručni studij u trajanju od tri godine kojim se stječe akademski stupanj stručnog prvostupnika (180 ECTS bodova) iz područja: društvenih znanosti, prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti i humanističkih znanosti;

– poznavanje osnova rada na računalu.

Za upis u obrazovni program iz članka 3. je priložiti:

 • osobnu iskaznicu (i OIB)
 • domovnicu
 • rodni list
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (najmanje završenom stručnom studiju u trajanju od tri godine kojim se stječe akademski stupanj stručnog prvostupnika – 180 ECTS bodova)
 • presliku radne knjižice (ukoliko je potrebno dokazati radno iskustvo)
 • popunjenu upisnicu

Nakon provedenih upisa u obrazovanje odraslih Stručno vijeće donosi odluku o priznavanju i razlikama ispita između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i programa koji želi završiti.

Preslike izvornika javnih dokumenata Visoka poslovna škola PAR čuva u dosjeu polaznika.

Članak 4.

Obrazovni program usavršavanja za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću u trajanju od 167 sati mogu upisati svi kandidati koji imaju:

 • stečenu višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja humanističkih znanosti: povijesti, znanosti o jeziku i književnosti (filologija), filozofije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije, teologije;
 • stečenu višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz područja društvenih znanosti: ekonomije, prava, politologije, informacijskih znanosti, sociologije ili psihologije;
 • stečenu višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij u trajanju od dvije godine (120 ECTS bodova) iz nekog drugog područja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u odnosima s javnošću što dokazuju potvrdom poslodavca;
 • poznavanje osnova rada na računalu.

Za upis u obrazovni program iz članka 4. potrebno je priložiti:

 • osobnu iskaznicu (i OIB)
 • domovnicu
 • rodni list
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (najmanje završenom stručnom u trajanju od dvije godine kojim se stječe akademski stupanj stručnog prvostupnika (120 ECTS bodova)
 • presliku radne knjižice (ukoliko je potrebno dokazati radno iskustvo)
 • popunjenu upisnicu

Nakon provedenih upisa u obrazovanje odraslih Stručno vijeće donosi odluku o priznavanju i razlikama ispita između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i programa koji želi završiti.

Preslike izvornika javnih dokumenata Visoka poslovna škola PAR čuva u  dosjeu polaznika.

Članak 5.

Prilikom upisa Visoka poslovna škola PAR je dužna sa svakim polaznikom sklopiti ugovor o obrazovanju o međusobnim pravima i obvezama, obliku i trajanju obrazovanja te načinu završetka programa.

Članak 6.

Strani državljani i državljani Republike Hrvatske koji su prethodno obrazovanje stekli u inozemstvu mogu upisivati programe obrazovanja odraslih pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, ali im prethodno stečeno obrazovanje koje je određeno kao uvjet upisa u pojedini program mora biti priznato u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

2. Rokovi upisa i početak nastave

Članak 7.

Službeni upisi za obrazovne programe stručnog usavršavanja iz članka 3. i 4. u upisnom roku za školsku godinu 2016./2017. započinju 12.12.2016. godine i završavaju 16.01.2017. za sve smjerove.

Programi obrazovanja u navedenom upisnom roku za 2016./2017. započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa, ali ne kasnije od 20.1.2017. godine.

Službeni upisi za programe osposobljavanja u upisnom roku  u 2016. /2017. započinju nakon popunjavanja obrazovnih grupa.

3. Završne odredbe

Članak 8.

Odluka o upisu polaznika u obrazovne programe članka 3. i 4. u upisnom roku za školsku godinu 2016./2017. oglašava se na službenoj web stranici Visoke poslovne škole PAR, u medijima i putem promotivnih materijala.

Članak 9.

Izrazi koji se u Odluci koriste u muškom rodu odnose se na oba spola.

DEKANICA

doc.dr.sc. Gordana Nikolić