Strategija internacionalizacije


Visoka poslovna škola PAR do danas djeluje kao prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija na području Primorsko – goranske županije nudeći studentima trogodišnji preddiplomski studij Poslovno upravljanje prema njemačkom modelu koji nalaže jednak omjer teorije i prakse tijekom cijelog studija. Upravo u tome leži jedinstvenost studija kojeg nudi PAR, a praksa je to koju proteže kroz sve svoje grane djelatnosti.

Visoka poslovna škola PAR razvija međunarodnu suradnju stvaranjem kvalitetnih međunarodnih programa, integriranjem trendova i najnovijih znanstvenih postignuća u kurikulume, sklapanjem suradnji s institucijama koje njeguju sličnu kulturu i ciljeve putem Erasmus ugovora i bilateralnih ugovora o suradnji.

Visoka poslovna škola PAR ne provodi studij na engleskom jeziku, ali provodi nekoliko međunarodnih programa na engleskom jeziku koji su namijenjeni stranim studentima i internacionalizaciji „kod kuće“, te semestar na engleskom. Međunarodni programi Visoke poslovne škole PAR odvijaju se kroz cijelu godinu tako da su otprilike ravnomjerno raspoređeni u vremenskom okviru akademske godine, ali isto tako sadržajno različiti kako bi osigurali raznovrsnost i kompetitivnost. No, jedan od prioriteta škole, definiran ovom Strategijom je pokretanje studija na engleskom jeziku.

Visoka poslovna škola PAR uvrstila je stjecanje međunarodnog iskustva u kurikulum u akademskoj godini 2015/2016 na način da su studenti obvezni ostvariti 5 ECTS bodova na međunarodnim programima tijekom preddiplomskog studija. Bodovi se upisuju u studentski Indeks, odnosno u ISVU sustav na posljednjoj godini preddiplomskog studija. ECTS bodovi se mogu steći na bilo kojem međunarodnom studentskom programu Visoke poslovne škole PAR, ili na nekom drugom programu uz važeće isprave programa i verifikaciju istog na matičnoj instituciji.

Iako je ustanovljeno da Visoka poslovna škola PAR nudi veliki broj međunarodnih programa u odnosu na broj studenata, potrebno je povećati participaciju studenata u Erasmus programima i povećati broj međunarodnih programa u organizaciji partnerskih institucija. Također, predlaže se povećanje ECTS bodova za međunarodnu suradnju.

Kao velika prednost Visoke poslovne škole PAR ističe se velik broj međunarodnih programa koje provodi samostalno ili u suradnji s inozemnim partnerskim institucijama.

 • Ključna aktivnost 1- Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, međunarodna razmjena studenata i (ne)nastavnog osoblja
 • Ključna aktivnost 2 –  Suradnja za inovacije i razmjenu
 • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi i politika
 • Međunarodni program za studente u doba Riječkog karnevala (30-ak studenata svake godine)
 • Posebno dizajnirane radionice na teme iz ekonomije (Creative Entrepreneurship 2017)
 • Sudjelovanje u Međunarodnoj karnevalskoj povorci (skupina od otprilike 100 mladih u dobi od 18 do 27 godina)
 • Jedina međunarodna znanstveno – stručna konferencija o leadershipu u Hrvatskoj
 • U suradnji s Lehigh University i Iacocca Institute (SAD)
 • Panel rasprave međunarodnog karaktera
 • Stručne radionice leadershipa koje provode međunarodni stručnjaci
 • Posjećenost – oko 250 ljudi
 • Međunarodni program za studente u trajanju od 7 dana koji se odvija na jedrilicama na nekoliko lokacija
 • Teme inovativnog turizma, poduzetništva i survival leadership
 • Međunarodni predavači i lokalni case studies
 • Međunarodni program za studente i stručnjake
 • Najstarija škola IT-a u Europi
 • Teme IT, IoT, M2M i business
 • Stručne radionice za polaznike, predavanja stručnjaka i prezentacija inovacija i najnovijih projekata iz područja IT-a
 • Poduzetničko natjecanje na razini Hrvatske
 • Suradnja sa startup inkubatorom Grada Rijeke i lokalnim medijima
 • Radionice razvoja ideje i koncepta za natjecatelje
 • Javno natjecanje na Trsatskoj gradini
 • Proslava međunarodnog dana poduzetnica u sklopu GEW i WED inicijative
 • Gordana Nikolić, dekanica PAR-a je WED ambasadorica za Hrvatsku od 2014. godine
 • Panel rasprave i promocija pozitivnih primjera poduzetništva žena
 • Cilj je inspirirati mlade na uključivane u demokratske procese odlučivanja, politiku, gospodarstvo i posebno poduzetništvo

Informacije o semestru na engleskom će biti objavljene uskoro.