Natječaj za izbor u nastavna zvanja Visoke poslovne škole PAR


Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 33. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Stručno vijeće Visoke poslovne škole PAR na svojoj 23. sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine raspisalo je

NATJEČAJ

za izbor u nastavna zvanja:

 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija – više izvršitelja
 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti – više izvršitelja
 • za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija – jedan izvršitelj
 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti  – više izvršitelja
 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje pravo  – više izvršitelja
 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filologija, u sljedećim granama:
 1. grana anglistika – jedan izvršitelj
 2. grana kroatistika – jedan izvršitelj
 3. grana romanistika – jedan izvršitelj
 4. grana germanistika – jedan izvršitelj
 • za izbor u nastavno zvanje predavač u području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport – jedan izvršitelj
 • za izbor u nastavno zvanje predavača u području humanističkih znanosti, polje filozofija  – jedan izvršitelj

Kandidati koji se prijave na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/2012), te Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u nastavna i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Visokoj poslovnoj školi PAR.

Uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, životopis, popis objavljenih radova, ovjeren preslik diplome te dokaz o radnom stažu (potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu), kao i relevantne radove.

Prijava i svi dokazi trebaju biti predani u pisanom i elektroničkom obliku (na CD-u).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Visoka poslovna škola PAR – Evidencija studija, Trg Riječke rezolucije 4, 51 000 Rijeka, s naznakom „Za Natječaj za izbor u nastavna zvanja“.

U Rijeci, 26. listopada 2017.godine