Organizacijska struktura


Upravljanje Visokom školom ostvaruje se kroz sljedeća tijela: Upravno vijeće, Dekan i Stručno vijeće.

U upravljanju Školom, Upravno vijeće ima sljedeće ovlasti i odgovornosti:

 • brine o ostvarivanju djelatnosti Visoke škole,
 • brine o provođenju odluka Stručnog vijeća,
 • potvrđuje izbor Dekana uz suglasnost osnivača,
 • predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • odlučuje o godišnjim upisnim kvotama studenata,
 • odlučuje o raspisivanju natječaja za izbore u nastavna i suradnička zvanja,
 • odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim akademskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

 

Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri člana imenuje većinski osnivač, a dva Stručno vijeće. Predsjednika Upravnog vijeća Visoke škole biraju između sebe natpolovičnom većinom glasova članovi Upravnog vijeća Visoke škole.

Čelnik i stručni voditelj Visoke škole je Dekan. Dekana bira i razrješava Stručno vijeće a izbor potvrđuje Upravno vijeće. Dekan se imenuje na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana.

Dekan obavlja sljedeće poslove:

 • ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole,
 • predstavlja i zastupa Školu,
 • predlaže imenovanja prodekana i savjetnika,
 • predsjedava Stručnim vijećem,
 • donosi opće akte uz suglasnost Upravnog vijeća,
 • donosi financijski plan i godišnji proračun Visoke škole uz suglasnost osnivača,
 • brine o zakonitosti rada i racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa
 • donosi odluke o izvođenju studija i donosi program rada i razvoja Visoke škole
 • odlučuje o financiranju stručnog i znanstvenog usavršavanja nastavnog i drugog osoblja Visoke škole,
 • predlaže Upravnom vijeću mjere za unapređenje rada Visoke škole,
 • provodi odluke Upravnog vijeća i sudjeluje u njegovu radu bez prava glasa…

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Visoke škole Stručnom vijeću i Upravnom vijeću Visoke škole, a u radu mu pomažu tri prodekana koja bira i razrješava Stručno vijeće Škole:

 • Prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom – mr.sc. Dijana Vuković
 • Prodekan za znanstvenu suradnju i međunarodnu suradnju – dr.sc. Bisera Karanović
 • Prodekan za poslovnu suradnju i cježivotno učenje – mr.sc. Milica Šuljić Potkonjak

Stručno vijeće čine nastavnici i suradnici Visoke škole te predstavnici studenata. Studenti čine najmanje 15 %  ukupnog broja članova Stručnog vijeća, a biraju ih između sebe studenti.

Stručno vijeće:

 • odlučuje o stručnim i nastavnim pitanjima,
 • bira dekana uz potvrdu Upravnog vijeća i suglasnost osnivača,
 • bira prodekane i savjetnike na prijedlog dekana i dva člana Upravnog vijeća,
 • predlaže Upravnom vijeću Statut, pravilnike i kodeks Visoke škole,
 • predlaže Upravnom vijeću Visoke škole studijski program i izvedbeni plan studija,
 • predlaže Upravnom vijeću Visoke škole uvjete za upis studenata i upisne kvote,
 • predlaže Upravnom vijeću raspisivanje natječaja za izbore u nastavna i suradnička zvanja i raspisuje natječaj,
 • predlaže Upravnom vijeću uspostavljanje suradnje s drugim akademskim zajednicama i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu…

 

Škola je osnovala i Gospodarsko vijeće kao svoje savjetodavno tijelo, a čiji su članovi gospodarstvenici i poduzetnici koji daju prijedloge za promjenu plana i programa s obzirom na nove trendove u gospodarstvu te s obzirom na promjene na tržištu rada.